Apurahat

Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä vakuutustoiminnan ja tämän periaatteiden tunnettuutta, edistää tämän kehitystä ja ylläpitää alan sisäistä keskustelua ja yhteistyötä.​

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Suomen Vakuutusyhdistys mm. tukee vakuutusalaan kohdistuvaa tai muutoin sitä palvelevaa tieteellistä tutkimustyötä myöntämällä apurahoja hallinnassaan olevasta Suomen Vakuutusyhdistyksen stipendirahastosta. 

Suomen Vakuutusyhdistyksen stipendirahastosta myönnetään seuraavia apurahoja ja stipendejä:​

  • Suomen Vakuutusyhdistyksen 75-vuotisjuhlaosarahasto, josta tuetaan lähinnä vakuutusalaa koskevaa liikkeenjohdollista tutkimusta. ​
  • Sotavahinkoyhdistyksen osarahasto, josta tuetaan vakuutusalaa koskevia opintoja ja alaa kehittävää tutkimusta ja myönnetään tunnustuksia tällaisen tutkimustyön ansiokkaasta suorittamisesta.​
  • Sven Lindholmin jälleenvakuutusosarahasto, josta tuetaan VTS- ja YVTS-opintojen puitteissa tehtyä kansainvälistä toimintaa ja jälleenvakuutusta koskevaa tutkimusta ja myönnetään tunnustuksia tällaisen tutkimustyön ansiokkaasta suorittamisesta.

Yhdistys julkistaa alkusyksystä tiedon haettavista apurahoista nettisivulla ja Aurora-tietokannassa, missä julkaistaan suomalaisten rahoittajien tieteen ja taiteen rahoitusmahdollisuuksia, joita suomalaiset tai Suomessa asuvat voivat hakea.

Suomen Vakuutusyhdistyksen stipendirahaston säännöissä on määritelty mihin tarkoitukseen apurahoja myönnetään. Tarkemmin tieto täältä.


Mihin ja kenelle apurahat on tarkoitettu​?

Tutkimustoiminnan apurahat kohdennetaan yleisesti vakuutusalaa kehittävään tutkimukseen ja erityisesti vakuutusalan liikkeenjohdolliseen tutkimukseen sekä VTS- ja YVTS opintojen puitteissa tehtävään kansainvälistä toimintaa tai jälleenvakuutusta koskevaan tutkimukseen.  ​

Apurahoja voidaan myöntää vakuutusalaa koskevien opintojen suorittamiseen sekä vakuutusalan opintoja tai osaamista tukevien kirjojen kirjoittamiseen.  ​

Apurahoilla ja stipendeillä voidaan palkita alaa kehittävän tutkimustyön ansiokkaasta suorittamisesta sekä erityisesti VTS- ja YVTS-opintojen kansainväliseen toimintaan tai jälleenvakuutukseen liittyvän tutkimuksen suorittamisesta.​

Apurahoja ja stipendejä myönnetään Vakuutusyhdistyksen jäsenille, VTS- ja YVTS-opintoja suorittaville ja yhdistyksen ulkopuolisille tutkijoille tai tutkijaryhmille.​

Apurahaa voi myös hakea työryhmän jäsenenä tai työryhmän puolesta, jolloin työryhmään kuuluvat jäsenet ilmoitetaan apurahan hakemisen yhteydessä.

Miten käytännössä?

Apurahaa haetaan täyttämällä hakemus yhdistyksen verkkopalvelussa hakuaikana, joka tavallisesti on syys-lokakuussa. Vuonna 2021 hakuaika on 1.9.2021 – 29.10.2021.


Apurahan myöntäminen

Yhdistyksen hallitus päättää apurahojen ja stipendien jakamisesta marraskuussa. ​Hallitus päättää, millaisina erinä myönnetty apuraha maksetaan. Myönnettävä summa voi olla myös haettua pienempi. Apuraha voidaan myöntää myös vuodeksi kerrallaan. Työn tekemiselle voidaan asettaa määräaika.​

Hakemuksen perusteella arvioidaan hakijan tai hakijaryhmän kykyä toteuttaa suunniteltu hanke, hankkeen ansiot vakuutusalalla sekä sen ajankohtaisuus, kiinnostavuus ja vaikuttavuus. ​Valmiiden tutkimusten palkitsemisessa arvioidaan työn merkitystä, ajankohtaisuutta, kiinnostavuutta ja vaikuttavuutta vakuutusalalle. ​Eri hakemuksia vertaillaan keskenään, koska ne muodostavat koko vakuutusalaa edustavan kokonaisuuden.​

Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti ja tietosuojalain mukaisesti. ​

Päätökset apurahansaajista tekee aina yhdistyksen hallitus. Päätöksestä tiedotetaan jokaiselle apurahaa hakeneelle sähköpostitse marraskuun loppuun mennessä. Yhdistys pyrkii apurahapäätöksillään edistämään parhaalla mahdollisella tavalla tarkoitustaan sekä vakuutusalan kehitystä.​

Hankkeista tiedotetaan yhdistyksen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Hankkeiden tuloksista voidaan pyytää artikkeleita alan julkaisuihin tai esityksiä yhdistyksen jäsentilaisuuksiin. Apurahan myöntäessään hallitus voi, muiden tarpeellisiksi katsomiensa ehtojen lisäksi, asettaa apurahan saamisen edellytykseksi, että apurahan saaja pitää aiheestaan esitelmän Vakuutusyhdistyksen kokouksessa.​


Selvitys apurahan käytöstä

Apurahan saaja on velvollinen antamaan selvityksen apurahan käytöstä vuosittain. Jos apurahan on saanut työryhmä, työryhmä antaa selvityksen yhdessä.


Vuonna 2019 jaettiin apurahoja väitöskirjaan ja vakuutusalan kirjojen uudistamiseen

Riikka Uimoselle myönnettiin apuraha vakuutustieteen ja riskienhallinnan väitöskirjaa varten. 

Pauli Ståhlberg sai apurahan Suomen vahingonkorvausoikeus teoksen uudistamiseen. Kirjasta on saatu uudistettu  7. painos vuonna 2020  (ISBN 978-952-14-4109-7).  Uudistustyön ovat tehneet oikeustieteen tohtori Pauli Ståhlberg ja velvoiteoikeuden emeritusprofessori Juha Karhu. Uudistustyössä on avustanut oikeustieteen ylioppilas Aleksi Mäenpää. 
Teoksessa on hyödynnetty laajasti ja monipuolisesti korkeimman oikeuden ratkaisukäytäntöä ja otettu huomioon EU-oikeuden sekä ihmis- ja perusoikeuksien vaikutus vahingonkorvausoikeuteen.
Teos palvelee niin käytännön juristeja kuin tutkijoitakin ja tarjoaa mahdollisuuden vahingonkorvausoikeudellisten ongelmien selvittämiseen ja vahingonkorvausoikeuden syvälliseen opiskeluun.

Työryhmä Kyösti Vihermaa,  Asko Nio ja Janne Jumppanen saivat apurahaa uudistetun painoksen julkaisemiseen Liikennevakuutus kirjasta. Uusittu painos ilmestyi 2021 alkuvuodesta.  Kirjassa käsitellään yksityiskohtaisesti liikennevakuutuslain soveltaminen, korvausperusteet sekä henkilö- ja omaisuusvahinkojen korvaaminen. Lisäksi selostetaan liikennevahinkojen selvittely ja vakuuttamisvelvollisuus sekä vakuutusmaksuihin ja -ehtoihin, oikeusturvaan sekä kansainvälisiin asioihin liittyvät säädökset. Kirja sisältää havainnollisia esimerkkejä lainsäädännön soveltamisesta ja korvauskäytännöstä sekä liikennevahinkoasioiden ratkaisuista. Liikennevakuutus-kirja on tarkoitettu käytettäväksi paitsi vakuutustutkinnon oppikirjana myös käsikirjana vakuutusyhtiöiden korvauskäsittelyssä ja palveluyrityksissä vakuutusasioiden hoidossa. Kirja soveltuu myös kaikille liikennevahinkoasioita käsitteleville lakimiehille. Kirjan kirjoittajat Janne Jumppanen, Asko Nio ja Kyösti Vihermaa ovat liikennevakuutuksen asiantuntijoita ja omaavat tältä alueelta pitkäaikaisen kokemuksen. 

Kirsi Salo sai apurahan päivittääkseen kirjan Työtapa­turma- ja ammattitauti.  Kirjasta on saatu uusi painos vuonna 2020 (ISBN 978-952-7285-25-1). Kirja on työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen perusteos. Siinä esitellään työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen korvaus- ja vakuutusasiat: mikä on työtapaturma ja millainen sairaus on ammattitauti sekä minkälaisia korvauksia niistä maksetaan. Kirjassa kerrotaan myös, miten korvausasia tulee vireille sekä menettelyistä korvausasian käsittelyssä. Vakuuttamisen perusasiat käsitellään kattavasti eli kuka kuuluu pakolliseen vakuutukseen, kenellä on velvollisuus ottaa vakuutus ja vakuuttamisessa muutoin noudatettavat menettelytavat. Kirjassa on viittaukset työtapaturma- ja ammattitautilain pykäliin, mikä helpottaa lakiin perehtymistä.

Työryhmä Tuula Pellikka, Petri Peilimö, Pasi Puntari ja Mikko Vaitomaa saivat apurahan Omaisuuden vakuuttaminen kirjan uudistamiseen. Kirjasta on saatu uusi painos vuonna 2020 (ISBN 978-952-7285-20-6). Kirja antaa kokonaiskuvan omaisuuden vakuuttamisesta. Kirjassa käsitellään perusteellisesti vakuutuksen elinkaaren vaiheet ja omaisuusvahinkojen keskeiset tunnusmerkistöt. Yleisten periaatteiden ja käytäntöjen lisäksi kirjassa esitellään vahinkovakuutusyhtiöiden valikoimissa olevia ”yleistuotteita”. Uuden painoksen taustalla ovat olleet erityisesti vakuutusten tarjoamiseen ja tietosuojaan liittyvä uusi sääntely sekä jakamistalouden ja mobiili- sekä kumppanuuspalvelujen yhä laajenevan käytön vaikutukset vahinkovakuuttamiseen.


Vuonna 2017 jaettiin apurahoja väitöskirjaan ja kahteen pro gradu -tutkielmaan

Anne Parkatti sai apurahan väitöskirjatutkimukseen Finanssialan työntekijöiden kokemat affektit robotisoituvassa työelämässä.

Volmari Ojanen sai apurahan pro gradu -tutkielmaan Hintakilpailun merkitys suomalaisten vahinkovakuutusyhtiöiden henkilöasiakas -toiminnassa nyt ja tulevaisuudessa, joka laadittiin syksyllä 2017 Tampereen yliopistolla vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunnassa.

Sakari Rytkönen sai apurahan pro gradu -tutkielmaan Kyberriskien arviointi ja kybervakuuttaminen – kolmannet osapuolet kyberriskien lähteenä, joka tehtiin lukuvuonna 2017–2018 Tampereen yliopiston kauppatieteiden tutkinto-ohjelman vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunnassa.