Apurahat

Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä vakuutustoiminnan ja tämän periaatteiden tunnettuutta, edistää tämän kehitystä ja ylläpitää alan sisäistä keskustelua ja yhteistyötä.​

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Suomen Vakuutusyhdistys mm. tukee vakuutusalaan kohdistuvaa tai muutoin sitä palvelevaa tieteellistä tutkimustyötä myöntämällä apurahoja hallinnassaan olevasta Suomen Vakuutusyhdistyksen stipendirahastosta. 

Suomen Vakuutusyhdistyksen stipendirahastosta myönnetään seuraavia apurahoja ja stipendejä:​

  • Suomen Vakuutusyhdistyksen 75-vuotisjuhlaosarahasto, josta tuetaan lähinnä vakuutusalaa koskevaa liikkeenjohdollista tutkimusta. ​
  • Sotavahinkoyhdistyksen osarahasto, josta tuetaan vakuutusalaa koskevia opintoja ja alaa kehittävää tutkimusta ja myönnetään tunnustuksia tällaisen tutkimustyön ansiokkaasta suorittamisesta.​
  • Sven Lindholmin jälleenvakuutusosarahasto, josta tuetaan VTS- ja YVTS-opintojen puitteissa tehtyä kansainvälistä toimintaa ja jälleenvakuutusta koskevaa tutkimusta ja myönnetään tunnustuksia tällaisen tutkimustyön ansiokkaasta suorittamisesta.

Yhdistys julkistaa tiedon haettavista apurahoista nettisivulla ja Tiedejatutkimus.fi-palvelussa, missä julkaistaan suomalaisten rahoittajien tieteen ja taiteen rahoitusmahdollisuuksia, joita suomalaiset tai Suomessa asuvat voivat hakea.

Suomen Vakuutusyhdistyksen stipendirahaston säännöissä on määritelty mihin tarkoitukseen apurahoja myönnetään. Tarkemmin tieto täältä.


Mihin ja kenelle apurahat on tarkoitettu​?

Tutkimustoiminnan apurahat kohdennetaan yleisesti vakuutusalaa kehittävään tutkimukseen ja erityisesti vakuutusalan liikkeenjohdolliseen tutkimukseen sekä VTS- ja YVTS opintojen puitteissa tehtävään kansainvälistä toimintaa tai jälleenvakuutusta koskevaan tutkimukseen.  ​

Apurahoja voidaan myöntää vakuutusalan opintoihin, esim. niihin sisältyviin tutkimus- ja lopputöihin, sekä vakuutusalan opintoja tai osaamista tukevien kirjojen kirjoittamiseen.  ​

Apurahoilla ja stipendeillä voidaan palkita alaa kehittävän tutkimus- tai lopputyön ansiokkaasta suorittamisesta sekä erityisesti VTS- ja YVTS-opintojen kansainväliseen toimintaan tai jälleenvakuutukseen liittyvän tutkimuksen tai lopputyön suorittamisesta.​

Apurahoja ja stipendejä myönnetään Vakuutusyhdistyksen jäsenille, VTS- ja YVTS-opintoja suorittaville ja yhdistyksen ulkopuolisille tutkijoille tai tutkijaryhmille stipendirahaston tarkoituksessa mainittuihin kohteisiin.

Apurahaa voi myös hakea työryhmän jäsenenä tai työryhmän puolesta, jolloin työryhmään kuuluvat jäsenet ilmoitetaan apurahan hakemisen yhteydessä. Apurahaa voi hakea työskentelyyn ja/tai kuluihin. 


Miten käytännössä?

Apurahaa haetaan täyttämällä hakemus yhdistyksen verkkopalvelussa hakuaikana, joka tavallisesti on syksyllä. Hyvään hakemukseen on sisällytetty apurahahakemusta täydentäviä liitteitä, esimerkiksi ansioluettelo, laajempi työsuunnitelma ja/tai talousarvio. 


Apurahan myöntäminen

Yhdistyksen hallitus päättää apurahojen ja stipendien jakamisesta. ​Hallitus päättää, millaisina erinä myönnetty apuraha maksetaan. Myönnettävä summa voi olla myös haettua pienempi. Myönnettävän apurahan suuruus voi tavallisesti olla 500–2.000 euroa vuodessa yhdelle henkilölle.  Apuraha myönnetään tavallisesti vuodeksi kerrallaan. Työn tekemiselle voidaan asettaa määräaika.​

Hakemuksen perusteella arvioidaan hakijan tai hakijaryhmän kykyä toteuttaa suunniteltu hanke, hankkeen ansiot vakuutusalalla sekä sen ajankohtaisuus, kiinnostavuus ja vaikuttavuus. ​Valmiiden tutkimusten palkitsemisessa arvioidaan työn merkitystä, ajankohtaisuutta, kiinnostavuutta ja vaikuttavuutta vakuutusalalle. ​Eri hakemuksia vertaillaan keskenään, koska ne muodostavat koko vakuutusalaa edustavan kokonaisuuden.​

Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti ja tietosuojalain mukaisesti. ​

Päätökset apurahansaajista tekee aina yhdistyksen hallitus. Päätöksestä tiedotetaan jokaiselle apurahaa hakeneelle sähköpostitse. Yhdistys pyrkii apurahapäätöksillään edistämään parhaalla mahdollisella tavalla tarkoitustaan sekä vakuutusalan kehitystä.​

Hankkeista tiedotetaan yhdistyksen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Hankkeiden tuloksista voidaan pyytää artikkeleita alan julkaisuihin tai esityksiä yhdistyksen jäsentilaisuuksiin. Apurahan myöntäessään hallitus voi, muiden tarpeellisiksi katsomiensa ehtojen lisäksi, asettaa apurahan saamisen edellytykseksi, että apurahan saaja pitää aiheestaan esitelmän Vakuutusyhdistyksen kokouksessa.​


Selvitys apurahan käytöstä

Apurahan saaja on velvollinen antamaan selvityksen apurahan käytöstä vuosittain. Jos apurahan on saanut työryhmä, työryhmä antaa selvityksen yhdessä.


Suomen Vakuutusyhdistyksen apurahat vuonna 2023

Suomen Vakuutusyhdistys myönsi stipendirahastostaan apurahan seitsemälle hankkeelle vuoden 2023 apurahahaussa. Yhdistyksen hallitus painotti valinnoissaan vakuutusalan kannalta merkittäviä oppikirjapäivityksiä ja uutta tietoa vakuutusalalle tuottavia tutkimuksia.  

Apurahojen hakuaika oli 21.8.2023 - 30.9.2023. Haku oli kaikille avoin.  Hakemuksia saapui 10 kappaletta.    

Kaikille hakijoille on tiedotettu päätöksestä sähköpostitse.  

Apurahoja myönnettiin seuraaville hankkeille ja henkilöille:  

Mikael Koskinen

  • Apuraha myönnettiin vakuutusalaa koskevan tutkimusartikkelin laatimiseen. Tutkimusartikkelin aiheena on työtapaturmat: Milloin etätöissä sattunut tapaturma tulisi korvata TyTaLin nojalla.

Esko Kivisaari

  • Apuraha myönnettiin Vakuutusoppi-kirjan päivittämiseen. Kirjaa käytetään mm. VTS-tutkinnon tenttikirjallisuutena. Se toimii myös alan perusteoksena.  

Satu Edelman

  • Apuraha myönnettiin palkitsemaan alaa kehittävän Pro-gradu -tutkielman ansiokkaasta suorittamisesta, jonka otsikko on  ”Tietointensiivisen palveluprosessin parantaminen tietojohtamisella ja dataan perustuvalla johtamisella”.

Työryhmä Janne Jumppanen, Juha Mikkola ja Sami Reinikka

  • Apuraha myönnettiin Liikennevakuutus-kirjan päivittämiseen. Kirjaa käytetään esimerkiksi VTS-tutkinnon tenttikirjallisuutena ja se toimii myös liikennevakuutuksen perusteoksena.

Sari-Leena Lund

  • Apuraha myönnettiin YVTS lopputyön laatimiseen. Työn aiheena on ”Kyberturvallisuusharjoituksen suunnittelu ja toteutus vakuutusalalla – vakuutusyhtiöiden, valtiohallinnon ja autoalan viestintäyhteistyö kyberriskin toteutuessa”.

Akseli Kettula

  • Apurahaa myönnettiin vakuutusalaa kehittävän väitöstutkimuksen tekemiseen jo toista vuotta peräkkäin. Väitöstutkimuksen otsikkona on “Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden merkittävien vaikeuksien ja yhteiskuntien väliset yhteydet euroajan alusta Brexit-äänestykseen”. 

Vilhelmiina Liikanen

  • Apuraha myönnettiin erinomaisesta YVTS-lopputyöstä, jossa tutkittu vakuutusliiketoiminnan hiilijalanjälkeä.

Yhdistyksen seuraava apurahahaku järjestetään syksyllä  2024.  Hausta tiedotetaan yhdistyksen jäsenille, yhdistyksen nettisivulla, sosiaalisessa mediassa ja tiedejatutkimus.fi -sivustolla. 


Suomen Vakuutusyhdistyksen apurahat 2022   

 Suomen Vakuutusyhdistys myönsi stipendirahastostaan apurahan neljälle hankkeelle vuoden 2022 apurahahaussa. Yhdistyksen hallitus painotti valinnoissaan vakuutusalan kannalta merkittäviä oppikirjapäivityksiä ja uutta tietoa vakuutusalalle tuottavia tutkimuksia.   

Apurahojen hakuaika oli 15.8.2022 - 30.9.2022.  Haku oli kaikille avoin.  Hakemuksia saapui  6  kappaletta.    

Kaikille hakijoille on tiedotettu päätöksestä sähköpostitse.  

Apurahoja myönnettiin seuraaville hankkeille ja henkilöille:  

Työryhmä Pamela Holmström, Reija Rantanen ja Markus Hytönen: Apuraha myönnettiin Kuljetusten vakuuttaminen -kirjan uudistamiseen. Kirjaa käytetään esimerkiksi VTS-tutkinnon tenttikirjallisuutena. Se toimii myös uusien, alasta kiinnostuneiden perehdyttämiseen kuljetusvakuuttamisen perusteisiin.    

Työryhmä Mikko Koskensyrjä, Leena Kuhanen, Tero Talala, Marko Juvonen ja Pasi Kämppi: Apuraha myönnettiin Yrityksen riskienhallinta – kirjan päivitykseen. Yrityksen riskienhallinta -kirja on yrityksen riskienhallinnan perusteos. Kirja on uudelleenkirjoitettu viimeksi 2014.  Kirja on käytössä vakuutusalalla mm. VTS-tutkinnon pakollisessa Riskienhallinta –osiossa. 

 Akseli Kettula: Apurahaa myönnettiin vakuutusalaa kehittävän väitöstutkimuksen tekemiseen. Väitöstutkimuksen otsikkona on “Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden merkittävien vaikeuksien ja yhteiskuntien väliset yhteydet euroajan alusta Brexit-äänestykseen”.   

 Tapio Koisaari : Apuraha myönnettiin palkitsemaan YVTS opintoihin liittyvää, erinomaisella arvosanalla arvioitua, loppututkielmatyötä  “Henkilöautojen liikennevakuutuksen korvausmenonkehitys – nykytilan kuvaus ja katsaus tulevaisuuteen”. 

Tapio Koisaaren tutkimus:

Vuonna 2021 jaettiin apurahat kolmelle hankkeelle

Suomen Vakuutusyhdistys myönsi  stipendirahastostaan syksyn 2021 apurahahaussa apurahan kolmelle hankkeelle. Yhdistyksen hallitus painotti valinnoissaan vakuutusalan kannalta merkittäviä VTS- ja YVTS-oppikirjapäivityksiä ja uutta tietoa vakuutusalalle tuottavia tutkimuksia.   

Apurahojen hakuaika oli 1.9.-29.10.2021. Haku oli kaikille avoin. Hakemuksia saapui 5 kappaletta.    Apurahoja myönnettiin seuraaville henkilöille ja hankkeille:  

Mari Keränen: Johtamisen osaamista tukevan kirjan kirjoittaminen. Kirja käsittelee erityisherkkyyttä menestyneiden ihmisten tai johtajien voimavarana. Kirjassa tarkastellaan aikuisten herkkyyttä sekä sitä, miten se voidaan nähdä vahvuutena työelämässä. 

Mari Keräsen kirja ilmestyy huhtikuussa 2023.

Riikka Patala: Vakuutusalan opintoja ja osaamista tukevan Autovakuutus-teoksen päivittäminen. Kyseinen kirja on vakuutusalan ja erityisesti korvaustoiminnan oppi- ja käsikirja.  Kirja on ilmestynyt 10.6.2022: Autovakuutus 9789527285343, Finanssi ja vakuutuskustannus Oy FINVA, Riikka Patala (10.06.2022).

Työryhmä Ilkka Ilmonen, Markku Rajamäki, Jani Koskinen ja Jani Kallio: Johda Riskejä -kirjan päivittäminen. Teosta käytetään mm. vakuutustutkinnon tenttimateriaalina. 

Kirja on ilmestynyt syyskuussa 2022: Johda riskejä – käytännön opas yrityksen riskienhallintaan (2022). Kirjoittajina Ilkka Ilmonen, Jani Kallio, Jani Koskinen ja Markku Rajamäki. Kirja on kattava ja selkeä kuvaus riskienhallintaan liittyvästä toimintakentästä yrityksen sisällä ja erilaisten ulkopuolisten vaatimusten kannalta. Kirjan lukuja voi lukea itsenäisinä osina, jolloin siitä saa käytännön vinkkejä ja neuvoja. Kirja sisältää lukuisia käytännön esimerkkejä riskienhallintatyöstä ja siinä käsitellään myös riskienhallintaan yleisesti liittyviä sudenkuoppia sekä sitä, miten niitä voi yrittää välttää. Teos sisältää osioita mm. digitalisaation ja tietosuojan sekä yritysvastuullisuuden teemoista. 

Ilkka Ilmonen oli yhdistyksen jäsentilaisuudessa kertomassa kirjan sisällöstä. Uutinen tilaisuudesta ja linkki nauhoitukseen löytyy tästä.

Vuonna 2019 jaettiin apurahoja väitöskirjaan ja vakuutusalan kirjojen uudistamiseen

Riikka Uimoselle myönnettiin apuraha vakuutustieteen ja riskienhallinnan väitöskirjaa varten. 

Pauli Ståhlberg sai apurahan Suomen vahingonkorvausoikeus teoksen uudistamiseen. Kirjasta on saatu uudistettu  7. painos vuonna 2020  (ISBN 978-952-14-4109-7).  Uudistustyön ovat tehneet oikeustieteen tohtori Pauli Ståhlberg ja velvoiteoikeuden emeritusprofessori Juha Karhu. Uudistustyössä on avustanut oikeustieteen ylioppilas Aleksi Mäenpää. 
Teoksessa on hyödynnetty laajasti ja monipuolisesti korkeimman oikeuden ratkaisukäytäntöä ja otettu huomioon EU-oikeuden sekä ihmis- ja perusoikeuksien vaikutus vahingonkorvausoikeuteen.
Teos palvelee niin käytännön juristeja kuin tutkijoitakin ja tarjoaa mahdollisuuden vahingonkorvausoikeudellisten ongelmien selvittämiseen ja vahingonkorvausoikeuden syvälliseen opiskeluun.

Työryhmä Kyösti Vihermaa,  Asko Nio ja Janne Jumppanen saivat apurahaa uudistetun painoksen julkaisemiseen Liikennevakuutus kirjasta. Uusittu painos ilmestyi 2021 alkuvuodesta.  Kirjassa käsitellään yksityiskohtaisesti liikennevakuutuslain soveltaminen, korvausperusteet sekä henkilö- ja omaisuusvahinkojen korvaaminen. Lisäksi selostetaan liikennevahinkojen selvittely ja vakuuttamisvelvollisuus sekä vakuutusmaksuihin ja -ehtoihin, oikeusturvaan sekä kansainvälisiin asioihin liittyvät säädökset. Kirja sisältää havainnollisia esimerkkejä lainsäädännön soveltamisesta ja korvauskäytännöstä sekä liikennevahinkoasioiden ratkaisuista. Liikennevakuutus-kirja on tarkoitettu käytettäväksi paitsi vakuutustutkinnon oppikirjana myös käsikirjana vakuutusyhtiöiden korvauskäsittelyssä ja palveluyrityksissä vakuutusasioiden hoidossa. Kirja soveltuu myös kaikille liikennevahinkoasioita käsitteleville lakimiehille. Kirjan kirjoittajat Janne Jumppanen, Asko Nio ja Kyösti Vihermaa ovat liikennevakuutuksen asiantuntijoita ja omaavat tältä alueelta pitkäaikaisen kokemuksen. 

Kirsi Salo sai apurahan päivittääkseen kirjan Työtapa­turma- ja ammattitauti.  Kirjasta on saatu uusi painos vuonna 2020 (ISBN 978-952-7285-25-1). Kirja on työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen perusteos. Siinä esitellään työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen korvaus- ja vakuutusasiat: mikä on työtapaturma ja millainen sairaus on ammattitauti sekä minkälaisia korvauksia niistä maksetaan. Kirjassa kerrotaan myös, miten korvausasia tulee vireille sekä menettelyistä korvausasian käsittelyssä. Vakuuttamisen perusasiat käsitellään kattavasti eli kuka kuuluu pakolliseen vakuutukseen, kenellä on velvollisuus ottaa vakuutus ja vakuuttamisessa muutoin noudatettavat menettelytavat. Kirjassa on viittaukset työtapaturma- ja ammattitautilain pykäliin, mikä helpottaa lakiin perehtymistä.

Työryhmä Tuula Pellikka, Petri Peilimö, Pasi Puntari ja Mikko Vaitomaa saivat apurahan Omaisuuden vakuuttaminen kirjan uudistamiseen. Kirjasta on saatu uusi painos vuonna 2020 (ISBN 978-952-7285-20-6). Kirja antaa kokonaiskuvan omaisuuden vakuuttamisesta. Kirjassa käsitellään perusteellisesti vakuutuksen elinkaaren vaiheet ja omaisuusvahinkojen keskeiset tunnusmerkistöt. Yleisten periaatteiden ja käytäntöjen lisäksi kirjassa esitellään vahinkovakuutusyhtiöiden valikoimissa olevia ”yleistuotteita”. Uuden painoksen taustalla ovat olleet erityisesti vakuutusten tarjoamiseen ja tietosuojaan liittyvä uusi sääntely sekä jakamistalouden ja mobiili- sekä kumppanuuspalvelujen yhä laajenevan käytön vaikutukset vahinkovakuuttamiseen.


Vuonna 2017 jaettiin apurahoja väitöskirjaan ja kahteen pro gradu -tutkielmaan

Anne Parkatti sai apurahan väitöskirjatutkimukseen Finanssialan työntekijöiden kokemat affektit robotisoituvassa työelämässä.

Volmari Ojanen sai apurahan pro gradu -tutkielmaan Hintakilpailun merkitys suomalaisten vahinkovakuutusyhtiöiden henkilöasiakas -toiminnassa nyt ja tulevaisuudessa, joka laadittiin syksyllä 2017 Tampereen yliopistolla vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunnassa.

Sakari Rytkönen sai apurahan pro gradu -tutkielmaan Kyberriskien arviointi ja kybervakuuttaminen – kolmannet osapuolet kyberriskien lähteenä, joka tehtiin lukuvuonna 2017–2018 Tampereen yliopiston kauppatieteiden tutkinto-ohjelman vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunnassa.