Yhdistyksen hallinnoima rahasto

Yhdistyksen hallinnoima rahasto on nimeltään Suomen Vakuutusyhdistyksen stipendirahasto.

Rahaston tarkoituksena on myöntää seuraavia apurahoja ja stipendejä:

- Suomen Vakuutusyhdistyksen 75-vuotisjuhlaosarahastosta tuetaan apurahoin ja stipendein lähinnä vakuutusalaa koskevaa liikkeenjohdollista tutkimusta.

- Sotavahinkoyhdistyksen osarahastosta tuetaan apurahoin ja stipendein vakuutusalaa koskevia opintoja ja alaa kehittävää tutkimusta ja myönnetään tunnustuksia tällaisen tutkimustyön ansiok-kaasta suorittamisesta.

- Sven Lindholmin jälleenvakuutusosarahastosta tuetaan apurahoin ja stipendein VTS- ja YVTS-opintojen puitteissa tehtyä kansainvälistä toimintaa ja jälleenvakuutusta koskevaa tutkimusta ja myönnetään tunnustuksia tällaisen tutkimustyön ansiokkaasta suorittamisesta.

Apurahoja ja stipendejä annetaan Vakuutusyhdistyksen jäsenille, VTS- ja YVTS-opintoja suorittaville ja yhdistyksen ulkopuolisille tutkijoille tai tutkijaryhmille.

Suomen Vakuutusyhdistyksen stipendirahaston haettavissa olevista apurahoista ja stipendeistä sekä ohjeet niiden hakemisesta esitetään yhdistyksen verkkosivulla. Verkkosivulta löytyy tiedot myös hakemusten jättöajoista. 

Yhdistyksen hallitus päättää apurahojen ja stipendien jakamisesta. Hallitus päättää myös millaisina erinä myönnetty apuraha maksetaan. Apuraha voidaan myöntää myös vuodeksi kerrallaan ja hallitus voi asettaaa työn tekemiselle määräajan. 

Apurahan myöntäessään hallitus voi, muiden tarpeellisiksi katsomiensa ehtojen lisäksi, asettaa apurahan saamisen edellytykseksi, että apurahan saaja pitää aiheestaan esitelmän Vakuutusyhdistyksen kokouksessa.