Esitelmätilaisuudet

Kiinnostaako henkilöautoliiken-teen tulevaisuus? Katso tallenne!

Onko luvassa lentäviä autoja? Mikä tekee yksityisautoilusta niin hou-kuttelevaa? Miten henkilöliikennet-tä voitaisiin ohjata yksityisautoi-lusta kohti julkisia liikennemuotoja? Miten suomi vertautuu muihin maihin? Muun muassa näihin ja moniin muihin henkilöautoliiken-teen tulevaisuutta koskeviin mielenkiintoisiin kysymyksiin vastasi Tapio Koisaari, tekniikan tohtori ja teknologipäällikkö,  26.9.2023 pidetyssä Suomen vakuutusyhdistyksen jäsentilaisuu-dessa. Tilaisuuden tallenteen pääset katsomaan täältä

Lämmin suositus!


Tapio Koisaari

SVY:n vuosikokouksen 29.3.2023 esitelmänä puheenvuoro ympäristövahinkojen vakuuttamisesta

SVY:n vuosikokouksessa 29.3.2023 valittiin yhdistykselle tilintarkastaja ja hallitus seuraavaan vuosikokoukseen asti, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille sekä päätettiin jäsenmaksujen suuruudesta. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jarkko Mattinen, varapuheenjohtajaksi valittiin Amanda Aalto ja hallituksen jäseninä jatkavat Tiina Metsävuori, Tiuku Helin, Mikko Karpoja, Erika Launonen, Pasi Mustonen ja Maria Vainio. Onnea ja menestystä hallitukselle tulevaan vuoteen!

Vuosikokousesitelmän ympäristö-vahinkojen vakuuttamisesta piti Matti Sjögren. Sjögren toimii If vahinkovakuutusyhtiössä vastuuriskienhallinnan asiantun-tijana ja Ympäristövakuutuskes-kuksen hallituksen puheenjohta-jana. Hän omaa pitkän kokemuksen ympäristövahinkojen vakuutta-misesta, osallistuttuaan mm. lakisääteisen ympäristövahinko-vakuutuksen perustamiseen johtaneeseen lainsäädäntö-hankkeeseen 90-luvulla ja ko. lainsäädännön uudistamiskeskus-teluihin.

Matti Sjögren, If Vahinkovakuutus

Esityksensä aluksi Sjögren kertoi taustaa ympäristövahinkojen vakuut-tamiselle, perustuslaista lähtien. Perustuslaissa on määritelty ympäristö-perusoikeus, jonka mukaan vastuu ympäristöstä kuuluu kaikille. Perus-oikeus on niin etusijainen, ettei ympäristövahinkojen korvaamiselle voitu esimerkiksi konkurssilainsäädännön uudistamisen yhteydessä määritellä etusijaa muihin velkoihin nähden, sillä samalla oltaisiin tultu asetetuksi ympäristövahingon korvaamiselle yläraja (eli konkurssipesän varat). Ympäristövelvoitteiden katsotaan ohittavan konkurssiin joutuneen yrityksen velat muutenkin.

Seuraavaksi Sjögren määritteli erilaisia ympäristövastuun lajeja, vahingonkorvausvastuusta puhdistusvastuuseen sekä havainnollisti esimerkein sitä, miten ympäristöviranomaiset ovat ympäristölupa-prosesseissa suhtautuneet ympäristövahinkoihin. Esimerkiksi Talvivaaran ympäristöluvassa näkyy selvästi toiminnan aiheuttavan tiedossa olevaa haittaa ympäristölle. Tähän liittyvät korvaukset ja lupavaatimukset ovat osa hankkeen liikekustannuksia eivätkä mitään yllättäviä vahinkoja. Luvassa ei oikeastaan asetettu täsmällisiä rajoja päästöille, vaan lupa myönnettiin hakijan esittämälle toimintamallille ja sen arvioiduille päästöille.

Tästä päästiin siihen, miten ympäristövahinkoja vakuutetaan omaisuus- ja vastuuvakuutuksilla, ja miten esimerkiksi ympäristöperusoikeus (jonka voi ajatella ympäristön omaksi oikeudeksi olla puhdas) on vaikuttanut lainsäädäntöön ja sitä kautta myös vakuutuksiin. Tavanomaiset vakuutus-tuotteet kattavat vain äkillisesti syntyneitä vahinkoja, mutta vakuutus-markkinoilta löytyy laajempiakin vakuutuksia, jotka kattavat pitkäaikai-sesta saastumisesta johtuvia viranomaisten määräämiä puhdistustoimen-piteitä. Ne edellyttävät laajoja selvityksiä vakuutettavan laitoksen ja sen kiinteistön tilasta ja teollisesta historiasta. Erilaisista ympäristön tilaa parantavista toimista vain sellaiset ovat vakuutettavissa, jotka täyttävät vakuutuskelpoisuuden edellyttämät vaatimukset satunnaisuudesta. Rajapinta viranomaisten edellyttämiin toimiin ja ympäristöluvissa määriteltyihin velvollisuuksiin on pystyttävä vakuutuksissa piirtämään selkeästi.

Esityksen loppupuolella Sjögren kävi läpi lakisääteisen ympäristövahinko-vakuutuksen lakkauttamiseen ja uuden ympäristövahinkorahaston perustamiseen johtaneen lainsäädäntöhankkeen, ja päätti esityksensä arvioon ympäristövahinkojen vakuuttamisen tulevaisuudesta. Sjögrenin esitysmateriaaliin voi tutustua täällä:

Suuri kiitos Matille vielä erinomaisen esitelmän pitämisestä!

Lisää tietoa uudesta ympäristövahinkojen korvaamiseksi perustetusta rahastosta voi lukea Ympäristövakuutuskeskuksen tiedotteesta.

Seuraava SVY:n jäsentapahtuma pidetään 10.5.2023 klo 16.30 ja puheenvuoron pitää tuolloin Mari Valonsaari aiheesta Herkät johtajat. Tilaisuudessa on viinitarjoilu ja puheenvuoro striimataan.

Kirjoittaja: Amanda Aalto


Mielenterveys ja vakuutuksen myöntäminen aiheena jäsentilaisuudessa 23.11.2022

Finanssiala ry:n varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari piti alustuksen aiheesta "Mielenterveys ja vakuutuksen myöntäminen". Tilaisuuden avasi ja loppukeskustelua juonsi yhdistyksen hallituksen jäsen Amanda Aalto If Vahinkovakuutus Oyj:stä. Tilaisuus pidettiin Itämerenkatu 11-13 auditoriossa ja auditorion aulatilassa.  Tilaisuudessa oli paikalla 42 yhdistyksen jäsentä.  

Virallisen ohjelman jälkeen keskustelua jatkettiin glögin, salattipöydän antimien ja virvokkeiden kera. Esko ja Visa Turunen tarjosivat erinomaisen musiikkituokion ruokailun lomassa.   

Esko Kivisaaren esitys:

Riskienhallinta -tilaisuus 19.10.2022

Suomen Vakuutusyhdistyksen Riskien hallinta  -tilaisuudessa 19.10.2022 Allianz-vakuutusyhtiön vahinkovakuutustoiminnoista vastaava Ilkka Ilmonen piti esitelmän ”Johda riskejä” – Kokonaisvaltainen riskienhallinta käytännössä.  Ilkka on ollut kirjoittamassa kirjaa Johda riskejä – käytännön opas yrityksen riskienhallintaan, joka on ilmestynyt tänä syksynä ja hänellä on 35 vuoden kokemus vakuutus - ja riskienhallinnan alalta. Ilkan esitys oli hyvä johdatus kirjan sisältöön ja nostoihin sieltä.

Tilaisuuden avasi ja loppukeskustelua juonsi yhdistyksen hallituksen jäsen Varman johtaja Pasi Mustonen. Tilaisuus pidettiin Itämerenkatu 11-13 Meri-kokoustilassa ja se myös live-striimatiin. Tilaisuudessa oli paikalla 13 henkilöä ja striimiä seurasi keskimäärin noin 40-43 osallistujaa. Striimi on kaiken kaikkiaan tavoittanut 83 henkilöä. 

Tilaisuuden nauhoite on katsottavissa YouTuben kautta (tilaisuus alkaa kohdasta 27:43). Nauhoite sisältää myös tilaisuuden loppukeskustelun.

Ilkan esityksen voi katsoa myös pdf-kuvina:

Talousaiheinen jäsentilaisuus 15.9.2022

Suomen Vakuutusyhdistyksen jäsentilaisuudessa torstaina 15.9.2022  ​Senior Economist Tomi Kortela OP Ryhmästä alusti otsikolla Taantuma tulossa – mutta lievänä. ​ 

Tilaisuudessa oli paikan päällä 16 henkilöä ja live-striimin kautta tilaisuutta seurasi samanaikaisesti noin 30 henkilöä. Kaiken kaikkiin striimi on tavoittanut tähän mennessä noin 70 henkilöä.

Tilaisuus nauhoitettiin ja nauhoitusta voi seurata YouTubesta (esitelmä alkaa kohdasta 12:20).

Tomin esityskuvat:

Senior Economist Tomi Kortela OP Ryhmästä (kuva: Eija Kaipainen-Perttula)

Yhdistyksen Kyberturvallisuus -webinaari oli torstaina 12.5.2022. 

Elisan turvallisuusjohtaja Jaakko Wallenius alusti ajankohtaisista asioista kyberturvallisuuteen liittyen ja lopuksi kuulimme häneltä vastauksia kuulijoiden kysymyksiin.  Jaakko kertoi yleisellä tasolla kyberriskeistä sekä siitä, miten henkilötasolla voi suojautua kyberriskeiltä. 

Tilaisuuden juonsi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Jarkko Mattinen.

LIVE-striimattu tapahtuma keräsin ruutujen ääreen noin 70 katsojaa, joista enimmillään yhtäaikaa linjoilla oli 58 henkilöä. 

Webinaarin tallenteen voi katsoa  YouTubesta.

 

Vuosikokous-esitelmä 29.3.2022

Vuosikokousesitelmä käsitteli moottoriajoneuvovakuutuksia. Sen piti vastaava asiantuntija Riikka Patala Fenniasta. Esitys sisälsi tietoa moottoriajoneuvovakuutuksiin liittyvistä vakuutuslajeista, niiden eroista ja taustalla olevasta sääntelystä sekä moottoriajoneuvovakuuttamisen muutostrendeistä. Riikka kertoi myös hänellä parhaillaan työn alla olevasta Autovakuutus-kirjan päivityksestä.  

Tilaisuus pidettiin Itämerenkatu 11-13 kokoustiloissa ja tilaisuuteen osallistui 11 yhdistyksen jäsentä.


Digitaalisuus ja asiakaskokemus vakuutusyhtiön järjestelmäkehityksessä - case Fennia 15.2.2022

Vuoden 2022 ensimmäinen jäsentapahtuma järjestettiin  15.2.2022 LIVE-striimattuna.

Tilaisuudessa Fennian kehitysjohtaja Patrik Serén ja Fennian digitaalisen liiketoiminnan johtaja Hanna Länsivuori kertoivat laajasta Fennian järjestelmäuudistuksesta otsikolla "Digitaalisuus vakuutusyhtiön järjestelmäkehityksessä, ja asiakaskokemuksen huomioiminen digitaalisia palveluja rakennettaessa”. 

Tilaisuuden juonsi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, Fennian asiakkuuksista vastaava johtaja Jarkko Mattinen. 

LIVE-striimattu tapahtuma keräsin ruutujen ääreen noin 90 katsojaa, joista yhtäaikaa linjoilla oli liki 70 henkilöä. 

Esitykset ovat edelleen katsottavissa, joko suoraan tilaisuuden nettisivulta tai suoraan YouTubesta.

Jäsentapahtumassa 23.11.2021 juhlimme 110-vuotista yhdistystämme

Vakuutusyhdistyksen jäsentilaisuudessa 23.11.2021 juhlimme 110 vuotta täyttävää yhdistystämme ja katsoimme tulevaisuuteen talousaiheisella esitelmällä. Tilaisuus pidettiin Työeläkeyhtiö Varman tiloissa Salmisaaressa. 

Kuulimme illan isännän, Varman aktuaarijohtaja Pasi Mustosen juhlapuheen. Elon pääekonomisti Tiina Helenius piti meille mielenkiintoisen esityksen otiskolla 'Talous pandemian jälkeen'. Lopuksi nautimme salaattipöydän antimista. 

Nordea Henkivakuutus ja Nordea Vakuutus onnittelivat 110 vuotta täyttävää yhdistystä kukkakimpulla.

Tilaisuuteen osallistui 45 yhdistyksen jäsentä.

Esityksen nauhoitettiin ja nauhoite on katsottavissa YouTubesta

Finanssialan johtaja matkalla ketteryyteen - jäsentapahtuma 19.10.2021

Vakuutusyhdistyksen jäsentapahtumassa "Finanssialan johtaja matkalla ketteryyteen" vakuutustieteen väitöskirjatutkija Riikka Uimonen ja Agile Coach Anna-Maija Varho keskustelivat tuoreista tutkimustuloksista sekä käytännön kokemuksista koskien ketteriä liiketoimintatransformaatioita finanssialalla Pohjoismaissa.

MIKSI KETTERÄ ON TÄRKEÄÄ?

- Kuulimme tosielämän esimerkkejä siitä, miten ketteryys voi hyödyttää liiketoimintaa ja miksi se on tärkeää nykypäivän liike-elämässä.

- Mitä ketterä muutos vaatii johtajilta ja johtajuudelta? Riikka ja Anna-Maija kertoivat käytännön ja tieteellisen tutkimuksen kautta finanssialan ketteristä transformaatioista ja niihin liittyvistä tyypillisistä johtamisen haasteista.

- Millä keinoilla voidaan tukea ketterän muutoksen onnistumista? Kuulimme tutkimustuloksia ja käytännön oppeja keinoista, joilla tukea ketterässä tarvittavaa johtajuutta.

Juontajana toimi yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja, johtaja Tiina Metsävuori. 

Tilaisuus tavoitti yli 50  yhdistyksen jäsentä ja esitystä seurasi suorana keskimäärin 30 henkilöä.

Voit katsoa nauhoituksen LiveStriimin tilasta, johon linkki. Tai suoraan YouTubesta.

Vakuutusyhtiön vakavaraisuussääntely ja riskienhallinta teemana 7.9.2021

Syyskauden ensimmäinen jäsentapahtuma oli tiistaina 7.9.2021. Tilaisuuden teemana oli 'Vakuutusyhtiön vakavaraisuussääntely ja riskienhallinta', ja siinä alustajina olivat johtava asiantuntija Inna Aaltonen FA:sta ja johtaja Pasi Laaksonen LähiTapiola Keskinäisestä Henkivakuutusyhtiöstä. 

Inna puhui mm. lainsäädännön tilasta, ja Pasi toi aiheeseen yhtiönäkökulman. Molemmilla kokonaisuudessa näkökohtia vakavaraisuussääntelyn ja riskienhallinnan nykytilasta, vastuullisuudesta ja makrovakaudesta.

Tilaisuus järjestettiin LIVE-striimattuna tapahtumana Fennian tiloista Pasilasta, jossa tilaisuuden juontajana oli yhdistyksen puheenjohtaja, Fennian henkilöasiakkaista vastaava johtaja Jarkko Mattinen. 

Tilaisuus tavoitti yli 100 yhdistyksen jäsentä ja esitystä seurasi keskimäärin 47 henkilöä.

Tilaisuus on edelleen katsottavissa LiveStriimin tilasta, johon  linkki. Tai suoraan YouTubesta.

Jäsentilaisuus monipaikkaisesta työstä oli 6.5.2021

Yhdistyksen jäsentilaisuus monipaikkaiseen työhön liittyvistä näkökulmista oli 6.5.2021 LIVE-striimattuna paneelikeskusteluna. Paneelissa toimitusjohtaja Aki Kiiliäinen Pohjantähdestä, HRD-päällikkö Pauliina Heiskanen Varmasta ja  henkilöstöjohtaja Tomi Sinisaari LähiTapiolasta alustivat  ja keskustelivat monipaikkaisen työn tekemisestä, johtamisesta, haasteista ja hyödyistä. Kuulijat osallistuivat aktiivisesti chatissä. 

Keskustelun juontajana oli yhdistyksen hallituksen jäsen Amanda Aalto Finanssialasta.

Tilaisuus löytyy edelleen netistä ja nauhoite on katsottavissa myös youtubessa.

Tilaisuutta seurasi aktiivisesti noin 50 yhdistyksen jäsentä ja kaiken kaikkiaan tapahtumassa oli vierailijoita 77.

Tilaisuus lähettiin Salmisaaresta Varman pääkonttorista, jossa tilaisuutta isännöi yhdistyksen hallituksen jäsen Pasi Mustonen ja kuvaajana toimi Toni Laitinen. Striimauksen toteutti Prospectum.

  

Vuosikokouksessa 25.3.2021 esiteltiin yhdistyksen sääntömuutoksia

Vuosikokouksessa 25.3.2021 oli asialistalla perinteisten vuosikokousasioiden lisäksi yhdistyksen sääntöjen muutosten hyväksyminen ja yhdistyksen hoidossa olevien rahastojen sääntöjen muutosten esittely. 

Fivassa johtavana matemaatikkona toimiva Jari Niittuinperä on ollut työstämässä näitä sääntömuutoksia yhdessä yhdistyksen hallituksen kanssa ja hän esitteli vuosikokouksessa muutokset. 

Jarin esitysten nauhoite löytyy täältä. Yhdistyksen säännöt esitellään nauhoitteen alussa ja rahastojen sääntöjen esittely alkaa kohdasta 35:30.

Vuosikokoukseen osallistui 22 yhdistyksen jäsentä.

  

Verkkotapahtuma "Vakuutuskeskus ja vahinkolautakunta” 16.2.2021

Vuoden 2021 ensimmäinen esitelmätilaisuus järjestettiin verkkotapahtumana tiistaina 16.2.2021. Aiheena oli ”Liikenne- ja potilasvakuutusten lakisääteiset elimet: Vakuutuskeskus ja vahinkolautakunta”.

Yläkuvassa Amanda Aalto avaa tilaisuuden ja LIVEstriimausta hoitaa Panu Kari. Alakuvissa Juha-Pekka Halmeenmäki ja Juha Mikkola esiintyvät kameran edessä.
Kuva: Eija Kaipainen-Perttula
Amanda Aalto avaa tilaisuuden ja LIVEstriimausta hoitaa Panu Kari. Alakuvissa Juha-Pekka Halmeenmäki ja Juha Mikkola. Kuva: Eija Kaipainen-Perttula

Vakuutuskeskuksen toimitusjohtaja, FM, SHV, Juha-Pekka Halmeenmäki kertoi Vakuutuskeskuksen toiminnasta ja siitä, millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä on Vakuutuskeskuksessa ja yhtiössä työskentelemisessä.

Varatuomari Juha Mikkola toimii vuoden 2021 alussa aloittaneen liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan päätoimisena puheenjohtajana ja hän kertoi lautakunnan tehtävistä lakitasolla ja käytännössä, ja myös lautakunnan toiminnan kehittämisen painopisteistä lähivuosina.

Tilaisuus LIVE-striimattiin Finanssiala ry:stä, jossa tilaisuutta emännöi yhdistyksen hallituksen jäsen, FA:n lakimies Amanda Aalto.

Tilaisuutta seurasi yhtäaikaa enimmillään 58 henkilöä ja tilaisuudessa oli kaiken kaikkiaan yli 110 kävijää.

Tilaisuuden tallenne on katsottavissa YouTubesta.

Kuvassa Amanda Aalto, Juha-Pekka Halmeenmäki ja Juha Mikkola
Kuva: Eija Kaipainen-Perttula
Kuvassa Amanda Aalto, Juha-Pekka Halmeenmäki ja Juha Mikkola Kuva: Eija Kaipainen-Perttula

  

Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunta -jäsentapahtuma oli 1.12.2020

Järjestimme Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuntaa käsittelevän jäsentapahtuman 1.12.2020. Toteutimme sen Teamsin välityksellä yhteistyössä Suomen Vakuutuslakimiesten Yhdistys ry:n kanssa. Tapahtumaan seurasi keskimäärin 80 henkilöä. 

Asiantuntijoina ja alustajina meillä oli yritysanalyysitoimintaan keskittynyt vakuutustutkija Jari Raatikainen LähiTapiolasta ja Risto Karhunen, joka toimi 1.6. saakka turvallisuusjohtajana FA:ssa. He puhuvat vakuutusalan roolista vakuutusrikosten torjuntatyössä ja kertovat esimerkein mm. mitkä ovat rikollisten uusimmat juonet ja millaisia trendejä vakuutusrikollisuudessa voidaan havaita. 

Tilaisuuden isäntinä olivat Suomen Vakuutuslakimiesten Yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Laasonen ja Suomen Vakuutusyhdistyksen puheenjohtaja Jarkko Mattinen. Tilaisuutta moderoi Tuomas Korkeamäki FINEstä.

  

Verkkotapahtuma tiistaina 20.10.2020 

Tilaisuuden tallenne on kokonaisuudessaan katsottavissa tästä.  

Valtiotieteiden tohtori, dosentti Jaakko Kianderia puhui koronakriisin vaikutuksista kansantalouteen ja vakuutussektoriin. 

Jaakon esitys on myös pdf-muodossa:

Tilaisuus striimattiin Työeläkeyhtiö Elossa, jossa tilaisuutta isännöi Mikko Karpoja. Mikko on Suomen Vakuutusyhdistyksen hallituksen jäsen ja Elon aktuaaritoimen johtaja sekä vastuullinen vakuutusmatemaatikko.

Tilaisuutta seurasi enimmillään 78 henkilöä.

Mikko Karpoja esittämässä keskustelupalstalle tulleita kysymyksiä Jaakko Kianderille

  

Verkkotapahtuma 'Muutoksen kokeminen ja hallinta' 15.9.2020

Tilaisuuden tallenne on kokonaisuudessaan katsottavissa osoitteessa: https://youtu.be/3bT1GCFKhI4

Suomen Vakuutusyhdistykseltä apurahan saaneet tutkijat YTM, AmO Anne Parkatti ja KTM, Accenture Oy:n johtava liikkeenjohdon konsultti Riikka Uimonen luennoivat väitöskirjatöidensä välituloksista.

Tampereen yliopiston yhteiskuntatutkimuksen tohtoriohjelmassa työskentelevän Annen aiheena oli ”Finanssialan digitalisoitunut työprosessi työntekijänäkökulmasta” ja Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnan vakuutustieteen opintosuunnan väitöskirjatutkijana toimivan Riikan aiheena ”Muutoksen moottorit ja hidasteet – Miten muutosvalmiutta rakennetaan finanssialalla Suomessa ja Pohjoismaissa”.

Tilaisuus striimattiin LähiTapiolasta, jossa tilaisuutta emännöi Tiina Metsävuori LähiTapiola henkiyhtiöstä. Tiina on Suomen Vakuutusyhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja ja vastaa LähiTapiolassa henkiyhtiön vakuuttamisen ja korvaamisen palvelut yksiköstä.

Tilaisuus keräsi ruudun ääreen runsaasti katselijoita. Enimmillään langoilla oli 54 henkilöä ja mielenkiintoista loppukeskusteluakin seurasi 42 - 46  henkilöä.  

Tiina Metsävuori, Riikka Uimonen ja Anne Parkatti tilaisuuden loppukeskustelussa kuva Eija Kaipainen-Perttula

   

Vuosikokousesitelmä 27.5.2020

Finanssialan varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari puhui koronakriisin vaikutuksista vakuutus- ja finanssialaan. Esitys on nähtävissä tallenteena.  PowerPoint esitys alla.