Suomen Vakuutusyhdistys ry:n säännöt

1.  Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Vakuutusyhdistys ry, ruotsiksi Försäkringsföreningen i Finland rf,  ja sen kotipaikka on Helsinki.

2.  Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää suomalaisen vakuutustoiminnan tervettä kehitystä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

a)     järjestää jäsenille yhteisiä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia,

b)     harjoittaa vakuutusalan julkaisutoimintaa,

c)     järjestää kustannuksellaan vakuutusalan kansainvälistä stipendiaattivaihtoa,

d)     tukee vakuutusalaan kohdistuvaa tai muutoin sitä palvelevaa tieteellistä tutkimustyötä myöntämällä apurahoja hallinnassaan olevista rahastoista,

e)     pitää yhteyttä vastaaviin pohjoismaisiin yhdistyksiin, sekä

f)      toimii muutoinkin vakuutusalan terveen kehityksen hyväksi.

Yhdistyksellä voi olla epäitsenäisiä alaosastoja.

3.  Jäsenet

Yhdistyksen henkilöjäseneksi hallitus voi hyväksyä vakuutusalan johto-, esimies- ja asiantuntija­tehtävissä työskentelevän henkilön tai vastaavan muun henkilön ja yhteisöjäseneksi vakuutus­yhtiön, vakuutus­yhdistyslaissa tarkoitetun vakuutusyhdistyksen tai muun vakuutusalan yhteisön.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Jäsen­hakemuksen hyväksyminen hallituksen kokouksessa edellyttää annettujen äänten enemmistöä.

Yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilöjäsenen, joka on erityisesti ansioitunut toimimalla yhdistyksen hyväksi tai muutoin vakuutusalalla. Ehdotus kunniajäsenen valitsemisesta tehdään yhdistyksen hallitukselle, joka antaa siitä lausuntonsa. Kunniajäsenellä on kaikki yhdistyksen jäsenen oikeudet.

4.  Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka myös suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Tällöin hänen jäsenyytensä päättyy sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana eroamisilmoitus on tehty.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5.  Jäsenmaksu

Jäsenet maksavat yhdistykselle vuosikokouksen päättämän vuotuisen jäsenmaksun. Yhteisöjäsenen jäsenmaksu määrätään yhteisön toiminnan laajuuden perusteella. Kunniajäseneltä ei peritä jäsen­maksua.

6.  Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Yhdistyksen halli­tukseen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan ja joita kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi, sekä kuusi muuta jäsentä, jotka valitaan vuosikokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Näistä jäsenistä on kaksi vuosittain erovuorossa.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa heti valinnan tapahduttua ja päättyy kolmen vuoden kuluttua pidettävässä vuosikokouksessa. Hallituksen muuna jäsenenä kuin puheenjohtajana tai varapuheen­johtajana voi toimia yhtäjaksoisesti enintään kaksi peräkkäistä täyttä toimikautta.

Hallituksen jäsenen erottua kesken toimikauden valitaan hänen tilalleen vuosikokouksessa uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja lisäksi vähintään kolme muuta jäsentä ovat kokouksessa läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on

a) laatia tilivuosittain yhdistykselle toiminta- ja taloussuunnitelma,

b) ottaa yhdistyksen sihteeri ja muut tarpeelliset toimihenkilöt ja päättää heidän toimenhoitonsa ehdoista,

c)    hoitaa yhdistyksen taloutta sekä

d)   laatia tilinpäätös ja toimintakertomus sekä esittää ne yhdistyksen vuosikokoukselle.

7.  Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Yhdistyksen nimen voi kirjoittaa myös toimihenkilö, jolle hallitus antaa nimenkirjoitusoikeuden.

8.  Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9.  Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen kokouksissa äänivaltaa käyttävät henkilöjäsenet. Jokaisella henkilöjäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää.

Jollei näissä säännöissä ole toisin määrätty, ratkaistaan vaalit sekä muut asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

10.  Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Kutsu yhdistyksen kokouksiin on lähetettävä jäsenille kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen yhdistyk­selle ilmoittamalla osoitteella vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kutsu yhdistyksen jäsenilleen järjestämiin tilaisuuksiin tapahtuu hallituksen päättämällä tavalla.

11.  Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä tilikaudelta.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Päätetään jäsenmaksujen suuruus kulumassa olevalle kalenterivuodelle.
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi sekä muut hallituksen jäsenet, jotka on kyseisessä kokouksessa valittava.
 9. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi voidaan valita  vain tilintarkastuslaissa tarkoitettuja KHT tai HTM-tilintarkastajia.
 10. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.
 11. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsitel­täväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12.  Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa. Päätös on pätevä vain, jos muutos­ehdotuksen puolesta on annettu vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyk­sen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkami­sesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käyte­tään sen varat samaan tarkoitukseen.