Suomen Vakuutusyhdistys ry:n säännöt 

1.  Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Suomen Vakuutusyhdistys ry, Försäkringsföreningen i Finland rf.

2.  Yhdistyksen kotipaikka

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

3.  Yhdistyksen tarkoitus 

Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä vakuutustoiminnan ja tämän periaatteiden tunnettuutta, edistää tämän kehitystä ja ylläpitää alan sisäistä keskustelua ja yhteistyötä.

4. Yhdistyksen toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

a) järjestää jäsenille yhteisiä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia

b) julkaisee ja kustantaa vakuutusalan kirjallisuutta ja muuta materiaalia

c) järjestää ja kustantaa vakuutusalan kansainvälistä stipendiaattivaihtoa

d) ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä avustuksia toimintansa tukemiseksi

e) tukee vakuutusalaan kohdistuvaa tai muutoin sitä palvelevaa tieteellistä tutkimustyötä myöntämällä apurahoja hallinnassaan olevista omakatteisista rahastoista rahastojen sääntöjen mukaisesti

f) pitää yhteyttä vastaaviin ulkomaisiin ja erityisesti pohjoismaisiin yhdistyksiin sekä

g) toimii muutoinkin yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi. 

5.  Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat 

  • varsinaiset jäsenet
  • kunniajäsenet
  • kannatusjäsenet

6.  Varsinaiset jäsenet

Varsinaiset jäsenet voivat olla henkilö- tai yhteisöjäseniä.
Yhdistyksen hallitus hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen varsinaiset jäsenet.

Henkilöjäseniä voivat olla:

  • vakuutusalan johto-, esimies- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevät ja
  • muut vastaavat henkilöt.

Yhteisöjäseniä voivat olla:

  • vakuutusyhtiöt
  • vakuutusyhdistyslaissa tarkoitetut vakuutusyhdistykset tai
  • muut vakuutusalan yhteisöt.

7.  Kunniajäsenet

Yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilöjäsenen, joka on erityisesti ansioitunut toimimalla yhdistyksen hyväksi tai muutoin vakuutusalalla. Ehdotus kunniajäsenen valitsemisesta tehdään yhdistyksen hallitukselle, joka antaa siitä lausuntonsa.

8.  Kannatusjäsenet

Yhdistyksen hallitus voi hakemuksesta hyväksyä kannatusjäseneksi henkilön, vakuutusyhtiön, eläkesäätiön, vakuutuskassan tai vakuutusyhdistyksen tai vakuutustoimintaa lähellä olevan yhteisön.

9.  Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle taikka myös suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Hallitus voi katsoa jäsenen, jolla on erääntyneitä jäsenmaksuja maksamatta 31 päivä joulukuuta, eronneeksi yhdistyksestä kyseisenä päivänä. 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

10.  Jäsenmaksu

Yhdistyksen vuosikokous määrää varsinaisten jäsenten jäsenmaksut vuodeksi kerrallaan erikseen henkilöjäsenille ja yhteisöjäsenille. Henkilöjäsenten jäsenmaksut ovat saman suuruisia.  Yhteisön jäsenmaksu määrätään yhteisön toiminnan laajuuden perusteella.

Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Vuosikokous voi päättää myös kannatusjäseniltä perittävän kannatusjäsenmaksun suuruudesta.

11.  Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

a) hoitaa huolella yhdistyksen asioita

b) valvoa yhdistyksen rahavarojen ja muun omaisuuden hoitoa ja kirjanpitoa

c) päättää jäsenyydestä ja jäsenen erottamisesta

d) päättää apurahojen jakamisesta

e) laatia yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös

f) laatia ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi

g) kutsua koolle yhdistyksen kokous ja valmistella sille esitettävät asiat

h) panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset

i) valita yhdistyksen sihteeri ja muut tarpeelliset toimihenkilöt ja päättää heidän toimintansa ehdoista

j) edustaa yhdistystä

k) suorittaa muut lain ja näiden sääntöjen määräämät tehtävät

12.  Hallituksen kokoonpano

Yhdistyksen hallituksen muodostavat yhdistyksen vuosikokouksen valitsemat kahdeksan jäsentä. Näistä vuosikokous valitsee yhden yhdistyksen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain neljä vuoron mukaan.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa heti valinnan tapahduttua ja päättyy kahden vuoden kuluttua pidettävässä vuosikokouksessa. Hallituksen jäsenenä voi toimia yhtäjaksoisesti enintään kolme peräkkäistä täyttä toimikautta.

Hallituksen jäsenen erottua kesken toimikauden valitaan hänen tilalleen vuosikokouksessa uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallituksen tulee mahdollisimman hyvin edustaa vakuutustoiminnan eri osa-alueita.

13.  Hallituksen päätösvaltaisuus

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja lisäksi vähintään kolme muuta jäsentä ovat kokouksessa läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

14.  Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kumpikin yksin. Yhdistyksen nimen voi kirjoittaa myös henkilö, jolle hallitus on antanut nimenkirjoitusoikeuden, yksin.

15.  Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

16.  Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen kokouksissa äänivaltaa käyttävät henkilöjäsenet. Jokaisella henkilöjäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää.

Jollei näissä säännöissä ole toisin määrätty, ratkaistaan vaalit sekä muut asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

17.  Kutsut yhdistyksen kokouksiin ja tilaisuuksiin

Kutsu yhdistyksen kokouksiin on lähetettävä jäsenille kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen yhdistykselle ilmoittamalla osoitteella tai julkaistava yhdistyksen verkkosivuilla vähintään 14 päivää ennen kokousta.

Kutsu yhdistyksen jäsenilleen järjestämiin tilaisuuksiin tapahtuu hallituksen päättämällä tavalla.

18.  Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä tilikaudelta.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Päätetään jäsenmaksujen suuruus kulumassa olevalle kalenterivuodelle.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi sekä muut hallituksen jäsenet, jotka on valittava kyseisessä kokouksessa.

9. Valitaan yksi tilintarkastaja, joka voi olla myös tilintarkastusyhteisö. Jos tilintarkastajaksi valittu ei ole tilintarkastusyhteisö, tulee samalla valita ainakin yksi varatilintarkastaja. 

10. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, tämän on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään viikko ennen kokouskutsua.

19.  Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa. Päätös on pätevä vain, jos muutosehdotuksen puolesta on annettu vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

20. Yhdistyksen purkautuminen tai lakkaaminen

Yhdistyksen purkautumiseen ja lakkaamiseen sovelletaan yhdistyslain 7 ja 8 lukujen säännöksiä.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai sitä lakkautettaessa sen jäljelle jääneet varat ja omaisuus luovutetaan rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle, jonka parhaiten katsotaan edistävän yhdistyksen tarkoitusta.

Jos yhdistyksessä on testamenttien tai lahjoitusten pohjalta perustettuja omakatteisia rahastoja, joiden käyttöä on rajoitettu erityismääräyksin, ja rahastoissa on erityissäännös siitä, miten rahaston varat on yhdistyksen lakkaamistilanteessa jaettava, rahaston varat käytetään rahaston sääntöjen määräämällä tavalla.

21 § Siirtymäsäännös

Vuoden 2020 vuosikokouksessa päätetään siitä, miten toimivan hallituksen toimikaudet määräytyvät näiden sääntöjen mukaisesti. Kullakin hallituksen jäsenellä on mahdollisuus olla hallituksen jäsenenä kuusi vuotta.


Yhdistyksen kokous on hyväksynyt säännöt vuosikokouksessa 25.3.2021 , ja ne on rekisteröity 13.4.2021.